TTD Sevas to book online

What are the sevas that can be booked through TTD Seva Online?

List of Sevas that can be booked through TTD Online Seva:

 1. Arjitha Seva
 2. Ashtadala Pada Padmaradhana
 3. Sahasra Kalasabhishekam
 4. Poolangi Seva
 5. Abhishekam
 6. Teppotsavam
 7. Vasanthosavam
 8. Koil Alwar Thirumajanam
 9. Pushpa Yagam
 10. Abhideyaka Abhishekam
 11. Pushpa Palaki
 12. Pavithrosavam

 

To Know More About TTD, Visit: Tirumala Tirupati

Book TTD Rooms Online

Book TTD Seva Tickets Online

Book TTD Darshanam Tickets Online

error: Content is protected !!